Archive for the Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich Category

SŁOWNIK W PRASIE

Słownik jest to zestawienie pewnej kategorii wyrazów bądź ich związków, zazwyczaj ułożonych w porządku alfabetycznym. Jako forma wypowiedzi słownik pojawiał się w tygodnikach galicyjskich nader rzadko, ale mimo to nie sposób go pominąć. Przynajmniej dwukrotnie ukazał się on w postaci wykazu wyrazów i wyrażeń oraz innych znaków ukrywających faktycznych autorów publikacji. Sprawie autorstwa zwłaszcza utworów anonimowych dawniejszych czasów nieco uwagi po­święcali redaktorzy Dziennika Literackiego jeszcze na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale na słowniki pseudonimów i kryptonimów trzeba było jeszcze poczekać. Jedną z pierwszych prób tego rodzaju opublikowały warszawskie Kłosy. Idąc w ich ślady Mi­kołaj Biernacki w Tygodniu Polskim przedrukował z Kłosów Edwarda Minkowieckiego „Wykaz pseudonimów używanych przez autorów polskich” poprawiwszy błędy i uzupełniwszy „Dopełnieniem do wykazu pseudonimów używanych przez autorów polskich” .

Cześć! Miło mi Cię gościć na moim blogu. Nazywam się Kuba Świrad i zawodowo pracuję w firmie która zajmuje się przygotowaniem kampanii reklamowych. Bloga prowadzę w formie dodatkowego zajęcia, jest on ściśle powiązany z pracą, bo ta praca to też moja pasja. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania!

WZBUDZENIE ZAINTERESOWANIA

Tym czynem obydwa wspo­mniane pisma wzbudziły zainteresowanie problemem i zmobilizowały niektórych do pracy nad ustalaniem autorstwa utworów sygnowanych podpisami zmyślonymi. Jednym z badających autorstwo okazał się Sta­nisław Botwiński, którego wyniki badań ogłaszał dodawany do Kurie­ra Lwowsk-c-no Tydzień. W latach 1893-1903 przyniósł on cztery serie St> Botwskiego „Zagadek literackich” czyli „Wykazu pseudonimów i ich rozwiązań” wraz ze sprostowaniem i wprowadzeniem wyjaśniają­cym przyczyny posługiwania się pseudonimami oraz notującym pierwsze próby podobnych słowników na gruncie polskim.Inny rodzaj słownika czytelnicy znajdowali w Drugiej Jedno­dniówce Gońca Tygodniowego. Przybrał on postać zbioru czy antolo­gii cytatów, sentencji ponad trzydziestu autorów, pt. „Album lwow­skich dziennikarzy i literatów’^ oraz zbioru notatek humorystycznych o miejscowych dziennikarzach i czasopismach, pt. „Z różnych be­czek”. Również humorystyczny, choć nieco inny charakter miał „Dodatek do Słownika Lindego opracowany przez filologów Różowego Domina”, w którym m.in. znaleźć można było definicje wyrazów zwią­zanych najściślej z publikacjami. Np. na s. 2 numeru 44 Różowego Domina z 1882 r.

Cześć! Miło mi Cię gościć na moim blogu. Nazywam się Kuba Świrad i zawodowo pracuję w firmie która zajmuje się przygotowaniem kampanii reklamowych. Bloga prowadzę w formie dodatkowego zajęcia, jest on ściśle powiązany z pracą, bo ta praca to też moja pasja. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do komentowania!